План рада Школског одбора

Школски одбор је орган управљања у школи. Обавља послове:

 • доноси Статут, правила понашања и друге опште акте, уколико законом, или Статутом за доношење општег акта није утврђена надлежност другог органа школе, и даје сагласност на правилник о организацији и систематизацији  послова
 • доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању
 • учествује у самовредновању школе по појединим областима вредновања сваке године, а сваке четврте или пете године у целини
 • разматра извештај о самовредновању квалитета рада школе који подноси директор
 • утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета
 • доноси финансијски план школе, у складу са законом
 • усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзије
 • расписује конкурс и бира директора
 • разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно – васпитног рада
 • доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању
 • одлучује по жалби, односно проиговору на решење директора
 • обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и Статутом.

Састав Школског одбора:

 Презиме и имеПредлагач Презиме и имеПредлагач
1.Антић СлавишаНаставничко веће6.Перић НегованСавет родитеља
2.Михајловић ЈеленаНаставничко веће7.Ђокић ЗоранПривремени орган Кос.Каменица
3.Марковић ИванНаставничко веће8.Станковић МилорадПривремени орган Кос.Каменица
4.Ристић Сретен (преминуо)Савет родитеља9.Николић МајаПривремени орган Кос.Каменица
5.Арсић МирјанаСавет родитеља   

Представници Ученичког парламента који учествују у раду Школског одбора су:

 • Рејхан Куртеши 8. разред
 • Вук Перић  7. разред

Информисање чланова Школског одбора врши се и посредно, објављивањем одговарајућих информација на огласној табли школе.

План рада Школског одбора:

1. седница Носиоци активности
Усвајање записника са претходне седницеСекретар
Усвајање Извештаја о остварености Плана стручног усавршавањаСтр. Сарадник
Усвајање Извештаја о остварености Плана рада Школског одбораПредседник ШО
Информисање директора о условима за почетак школске годинеДиректор
Усвајање Извештаја о остварености Годишњег плана рада школеДиректор
Усвајање Извештаја о остварености Развојног плана рада школе на годишњем нивоу 
Усвајање Извештаја о извођењу екскурзије и наставе у природи 
Усвајање Извештаја директора о свом раду и раду установеДиректор
Усвајање Плана стручног усавршавањаСтр. Сарадник
Доношење Одлуке о покретању поступка самовредновања рада школеПредседник ШО
Усвајање Плана рада Школског одбораПредседник ШО
Усвајање Годишњег плана рада школеДиректор
Доношење Одлуке о избору компаније за осигурање ученикаСекретар
Дан школе 
2. седницаНовембар 
Усвајање записника са претходне седнице Школског одбораСекретар
Разматрање Одлуке о покретању поступка за извођење екскурзијеСтручни вођа
Доношење Одлуке о формирању комисија за попис инвентара установеДиректор
Разно 
3. седница Фебруар 
Усвајање записника са претходне седнице Школског одбораСекретар
Усвајање Извештаја о остварености Плана рада директора у 1. ПолугодиштуДиректор
Усвајање Извештаја о остварености ГПРШ у 1. ПолугодиштуДиректор
Усвајање Извештаја о попису инвентара установеШеф рачуноводства
Доношење предлога финансијског плана 
Усвајање финансијског извештаја о пословањуШеф рачуноводства
Усвајање Завршног рачуна школеШеф рачуноводства
4. седница Јун- Јул 
Усвајање записника са претходне седнице Школског одбораСекретар
Усвајање Извештаја директора о свом раду и раду установеДиректор
Усвајање Извештаја о самовредновању рада школеДиректор
Усвајање Акционог плана самовредновања рада школеСтручни сарадник
Разматрање извештаја о успеху и дисциплини ученикаСтручни сарадник
Усвајање извештаја о спровођењу ИОП-а 
Усвајање финансијског плана 
Разматрање резултата са завршног испита 
Доношење Одлуке о усвајању предлога Финансијског плана школе за 2021-22. ГодинуРачуновођа